CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

 

 

 1. PREAMBUL

Toate activitatile S.C. SINAPSERIA S.R.L. se afla in concordanta cu legile in vigoare si cu practica comerciala general acceptata, complinind indeosebi cu legislatia aplicabila in materia furnizarii serviciilor postale.
Pe baza de contract, S.C. SINAPSERIA S.R.L. furnizeaza clientilor sai servicii postale, in conditiile definite de prezentul act, denumit “Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale”.
S.C. SINAPSERIA S.R.L. ofera servicii postale incluse și neincluse in sfera serviciului universal.

 1. CONDITII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POSTALE

Art.1. Trimiterile postale acceptate de S.C. SINAPSERIA S.R.L. trebuie să indeplineasca urmatoarele conditii, reprezentand reguli obligatorii pentru expeditor, in vederea incheierii si executarii contractului de furnizare a serviciilor postale:
a) Sa nu depaseasca urmatoarele dimensiuni sau greutati:

– 210 mm x 297 mm (format A4) pt plicuri

– 50 cm x 70 cm x 120 cm pentru colete

– greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 50 kg
b) Sa indeplineasca conditii de ambalare corespunzatoare, respectiv invelisul exterior trebuie sa acopere in intregime continutul trimiterii si sa fie opac, astfel incat sa nu permita vizualizarea continutului;
c) Sa aiba inscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar in cazul serviciului Contra ramburs si ale expeditorului (nume si prenume / denumirea in cazul persoanelor juridice, respective adresa complete de livrare);
d) Responasabilitatea ambalarii trimiterilor postale, precum si a inscrierii datelor pe trimiterea postala revin expeditorului.

 1. e) Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor, utilizand ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic, sis a aiba aplicata inscriptia “FRAGIL”. SINAPSERIA SRL se oblige sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele applicate de expeditor sis a acorde o atentie speciala in manipularea si depozitarea trimiterilor postale in cauza;
 2. f) SC SINAPSERIA SRL nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de Securitate/vamale etc.);
  e) C. SINAPSERIA S.R.L. nu accepta trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor postale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si pe o portiune de parcurs (de exemplu, dar fara a se limita la acestea: substante explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau parti ale acestora, munitii etc. ).
 3. f) Expeditorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.
 4. h) in cazul trimiterilor postale internationale se vor respecta, suplimentar, de catre ambele parti, dispozitiile legale incidente in domeniul vamal, precum si legislatia statelor pe teritoriul carora se presteaza operatiuni componente ale serviciilor postale si a celor tranzitate de trimiterea postala.

 

Art. 2.Trimiterile postale sunt livrate de catre S.C. SINAPSERIA S.R.L. in zona metropolitana Bucuresti.
Art. 3.Modalitatile de plata a serviciilor postale prestate sunt:
– numerar;
– ordin de plata.

Art. 4 În cazul în care destinatarul nu este gasit, acestuia ii va fi lasat un aviz, iar trimiterea postala va fi pastrata, în vederea predării, la punctul de contact, timp de 5 zile de la data avizarii destinatarului.

III. CONDITII DE CALITATE

Art. 5 S.C. SINAPSERIA S.R.L. se obliga:
a) Sa efectueze la timp si in conditii de buna calitate prestatiile pentru expeditor si sa nu dauneze prin activitatile sale relatiilor expeditorului cu partenerii sai;
b) Sa asigurre secretul trimiterilor postale – retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege;
c) Sa nu utilizeze metode de manipulare a trimiterilor postale care pot da altor persoane posibilitatea cunoasterii continutului trimiterii postale;
d) Sa asigure secretul corespondentei, protectia datelor cu caracter personal, confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate si a relatiilor expeditorului cu partenerii sai, protectia dreptului la viata privata;
e) Sa nu utilizeze, pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare care pot altera ori deteriora, prin interventia unor factori externi, trimiterea postala sau doar continutul acesteia;
f) Sa informeze de indata expeditorul, daca are cunostinta de anumite schimbari privind informatiile de distributie (schimbare adresa, persoana de contact, etc);
g) Sa respecte timpii de livrare ai trimiterilor postale ceruti de client;
h) Sa predea trimiterea postala la adresa indicata de expeditor, dupa caz, la cutia postala a destinatarului ori personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala;
i) Sa primeasca reclamatiile prealabile adresate de utilizatorul care se considera prejudiciat, prin prestarea necorespunzatoare a unui serviciu postal.

Art. 6. Cu exceptia trimiterilor postale care fac obiectul serviciului Express, SINAPSERIA SRL asigura livrarea trimiterilor postale interne in termen de 2 zile lucratoare, respectiv in termen de 2 zile lucratoare de la data preluarii in cazul trimiterilor postale internationale.

Art. 7. Cu exceptia trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor Expres si Livrare speciala, in cazul imposibilitatii de predare a trimiterilor postale catre destinatar (sau persoana autorizata), SC SINAPSERIA SRL va instiinta destinatarul printr-un aviz care sa anunte sosirea trimiterii postale si va pastra, la punctul de contact, in vederea predarii, trimiterea postala care nu a putut fi predata acestuia, pentru o perioada de 5 zile de la data avizarii acestuia.

Art. 8. SC SINAPSERIA SRL va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate in oferta comerciala), trimiterea postala inregistrata care nu a putut fi predata destinatarului in una dintre cauzele prevazute de lege, in termen de 3 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale interne, respective in termen de 3 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale internationale, termen care se calculeaza, dupa caz, de la data expirarii perioadei de pastrare avizate sau a incercarii de livrare.

Art. 7. In cazul in care SINAPSERIA SRL depaseste termenii de mai sus din motive imputabile acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere postala gratuita.

Art. 8.

 1. a) SC SINAPSERIA SRL furnizeaza serviciul Contra ramburs, serviciu postal a carui particularitate consta in achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate;
 2. b) Preluarea acestor trimiteri postale se face numai in conditiile in care expeditorul a indicat in mod corect si complet toate datele sale de identificare;
 3. c) Moneda admisa in care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON.
 4. d) Suma maxima acceptata de catre furnizor este 10.000 RON.
 5. e) Modalitatea de colectare si, respective, de achitare a rambursului este in numerar sau prin virement in cont bancar;
 6. f) Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor postale catre expeditor (sumele colectatre de la destinatar) este de 30 zile lucratoare de la livrare in cazul trimiterilor postale interne si de 30 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale international.

Art. 9. Serviciul Confirmare de primire:

 1. a) SC SINAPSERIA SRL furnizeaza serviciul Confirmare de primire, serviciu postala a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrata, confirmata in scris de destinatar.
 2. b) Termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, este de 3 zile lucratoare de la livrare in cazul trimiterilor postale interne si de 7 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale international;
 3. c) In cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii postale de catre destinatar, SC SINAPSERIA SRL intocmeste si pune la dispozitia expeditorului un duplicat al acesteia.

Art. 10. Serviciul de trimitere cu valoare declarata:

 1. a) C. SINAPSERIA SRL furnizeaza servicii de trimitere cu valoare declarata, servicii ale caror particularitati constau in asigurarea unei trimiteri postale impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale.
 2. b) Termenul in care poate fi solicitata de expeditor dovada privind depunerea trimiterii postale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata este de 9 luni de la data depunerii acesteia, SC SINAPSERIA SRL avand obligatia de a comunica dovada respective in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data solicitarii, printr-o metoda agreata cu expeditorul sau integratorul (de exemplu fax, e-mail, etc.), fara a implica costuri suplimentare in sarcina expeditorului;
 3. c) Valoarea maxima acceptata a valorii declarate este de 10.000 RON.

Art. 11. Serviciul Express:

 1. a) SC SINAPSERIA SRL furnizeaza serviciul Express, serviciu postal care presupune in mod cumulative:

– eliberarea de catre SC SINAPSERIA SRL expeditorului a unui document care permite furnizorului identificare interna a trimiterii in reteaua postala si care atesta data, ora si minutul depunerii, precum si plata tarifului;

– predarea trimiterii postale la adresa destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala;

– predarea rapida a trimiterii postale;

– raspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenti trimiterilor postale care fac obiectul acestui serviciu.

 1. b) Timpii de livrare garantati pentru trimiterile postale care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore in aceeasi localitate, 24 de ore in cazul furnizarii intre resedintele de judet si intrajudetean, respective 36 de ore intre oricare alte doua localitati de pe teritoriul national;
 2. c) In cazul trimiterilor postale international, timpul cat trimiterea postala se afla pe teritoriul Romaniei nu va depasi limitele de mai sus;
 3. d) In cazul trimiterilor postale internationale colectate de pe teritoriul romaniei si care urmeaza a fi livrate unui destinatar aflat in unul din statele member ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, timpul cat trimiterea postala se afla in afara teritoriului Romaniei nu va depasi 48 de ore;
 4. e) In cazul depasirii timpilor de livrare garantati pentru serviciul Express, SC SINAPSERIA SRL raspunde fata de utilizator prin restituirea a unui procent de 10% din tariful incasat pentru fiecare 12 ore de intarziere.
 5. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
  Art. 10. S.C. SINAPSERIA S.R.L. este raspunzatoare fata de utilizatori pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de legislatia in materie si de contractul incheiat cu expeditorul.

Art. 11. Raspunderea in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:

 1. a) S.C. SINAPSERIA S.R.L. raspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru timiterile postale interne astfel:

– cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu ramburs fara valoare declarata;

– cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau a unui serviciu ramburs.

 1. b) In cazul pierderii, furtului sau distrugerii toatle, in afara despagubirilor mentionate mai sus, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

Art. 12. In caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare, SC SINAPSERIA SRL raspunde pentru trimiterile postale interne, dupa cum urmeaza:

– cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorate, inscrisa in nota de inventor, pentru trimiterile postale depuse dechise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

– cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoare declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

– cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

Art. 13. In urmatoarele cazuri SINAPSERIA S.R.L. este exonerata de raspundere :
– Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
– Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care SINAPSERIA SRL nu este chemata potrivit legii sa raspunda;

– Utilizatorul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale.
– Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale ;
– Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

Art. 14.Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 9 luni in sediul SINAPSERIA SRL din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara nicio notificare sau formalitate prelabila in proprietatea SINAPSERIA SRL. Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului SINAPSERIA SRL va percepe un tarif de 1leu/zi.

Art. 15. In caz de nerespectare a timpilor de livrare (exceptand insa timpii de livrare aferenti serviciului Express) si a termenelor de returnare, astfel stabiliti in cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile postale, SC SINAPSERIA SRL va raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 10% din tariful incasat pentru serviciul respective.

Art.  16. SC SINAPSERIA SRL are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neindoielnic ca aceasta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate, sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

Art. 17. In cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, SC SINAPSERIA SRL raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la  destinantar.

Art. 18. La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indifferent care dintre aceste momente intervine primul.

Art. 19. Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

Art. 20. In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

Art. 21. In situatia neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

Art. 22. SC SINAPSERIA SRL raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor international din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

Art. 23. In masura in care furnizorul de servicii postale nu respecta conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, acesta va raspunde pentru prejudiciul produs, in masura in care acesta este dovedit.

 1. RECLAMATII SI SUGESTII

Art. 15. SINAPSERIA SRL a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc.). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
Expeditorul/destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trebui facuta in scris si transmisa furnizorului prin una dintre urmatoarele modalitati: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/contact deservite de personal ale SC SINAPSERIA SRL, prin intermediul unui serviciu postal (recomandabil cu confirmare de primire) catre adresa Str. Levantica, nr. 82, sector 3, București sau prin e-mail la adresa contact@sinapseria.ro.

SINAPSERIA SRL va inregistra reclamatia primita in Registrul de reclamatii si va confirma petentului primirea acesteia prin aceeasi modalitate folosita la transmiterea de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatiei, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire in cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire, prin adresa scrisa in situatia primirii reclamatiei printr-un serviciu postal fara confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin e-mail catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia.

In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte si cauze) afferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata), sa anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorate care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare etc.) si sa puna la dispozitie orice alte informatii c ear putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Reprezentantii SC SINAPSERIA SRL vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si informatiile/probele relevate furnizate de propria angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

Reclamatia va fi solutionata (implicand analiza reclamatie, comunicare raspuns si acordare despagubiri) de catre SC SINAPSERIA SRL in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

In cazul reclamatiilor solutuionate favorabil, SC SINAPSERIA SRL va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei, fara a depasi, insa, termenul de 3 luni mentionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se, in functie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat postal, prin virament bancar sau in numerar, de la casieria aflata la adresa Str. Levănțica nr. 82, Sector 3, București.

In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale SC SINAPSERIA SRL nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indifferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

Prezentul document face parte integranta din oferta comerciala a SC SINAPSERIA SRL, reprezentand clauzele generale ale contractului individual ce se va considera incheiat intre expeditor si SC SINAPSERIA SRL, la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala. Contractul individual se incheie prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului, fara a fi necesara intocmirea unui  inscris.

 
Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.
Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la SINAPSERIA SRL toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copie scrisoare de transport (sau AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza). Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj se fac la livrare si nu ulterior acesteia.
Serviciul de Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei prin email sau prin completarea confirmarii de primire in cazul transmiterii printr-un serviciu postal si raspunde in scris reclamantului prin email sau prin adresa inaintata printr-un serviciul postal.
Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.
Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale SINAPSERIA SRL este obligata sa acorde despagubiri. SINAPSERIA SRL colecteaza si livreaza trimiterile prin mijloace proprii, colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale dar raspunde fata de clienti astfel:
– In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata SINAPSERIA SRL acorda o despagubire egala cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului;
– In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, SINAPSERIA SRL acorda o despagubire cu intreaga valoare declarata, daca clientul plateste o taxa suplimentara de 1% din valoarea declaratain avans.
– In cazul in care clientul plateste taxa suplimentara de 1%, este despagubit conform valorii declarate si trimiterea postala despagubita integral intra in custodia SINAPSERIA SRL.
– In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, daca clientul a platit taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata SINAPSERIA SRL acorda o despagubire egala cu valoarea corespunzatoare partii lipsa, distrusa sau deteriorata pentru trimiterile depuse deschise. Pentru cazurile mai sus mentionate, in afara despagubirilor prevazute mai sus se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii.
– In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a trimiterior postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, SC. SINAPSERIA despagubeste o cota parte corespunzaotare greutatii lipsa din valoarea declarata pentru trimiterile postale depuse inchise.